1 Алтынньы 01.10
  • -5°
  • $ 97,41
  • 103,16

Академик Гинцбург COVID-19 пандемията сэтинньигэ тохтуон сөбүн эттэ

VOLGOGRAD, RUSSIA - DECEMBER 4, 2020: Medical staff members work at the infectious diseases department of Volgograd City Clinical Emergency Hospital No 15, which treats patients with COVID-19 infection. As of 4 December 2020, Volgograd Region has recorded 246 new coronavirus cases, with five people reported dead. Dmitry Rogulin/TASS Ðîññèÿ. Âîëãîãðàä. Ìåäèêè â èíôåêöèîííîì ãîñïèòàëå íà áàçå êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ¹ 15, ãäå îêàçûâàþò ïîìîùü ïàöèåíòàì ñ COVID-19. Ïî äàííûì îïåðøòàáà íà 4 äåêàáðÿ 2020 ãîäà, â Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè çàôèêñèðîâàíî 246 íîâûõ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ, ïÿòåðî ïàöèåíòîâ ñêîí÷àëèñü. Äìèòðèé Ðîãóëèí/ÒÀÑÑ
Читайте нас на
Яндекс Новости
ЯДВ

Коронавирус пандемията сэтинньигэ бүтүөн сөп. Маннык этиини  Гамалея аатынан НИЦ дириэктэрэ Александр Гинцбург эттэ, суруйар Российская газета.


«Сэтинньи диэн сөптөөх буолуо«, — диэтэ академик Гинцбург.

Суһал штаб иһитиннэрбитинэн, ааспыт сууккаҕа Россияҕа 8780 киһи COVID-19 ыалдьыбыта билиннэ. Пандемия саҕаланыаҕыттан бу диагноз 4,76 млн киһиэхэ туруорулунна. Вакцинация кэмигэр 18 млн доза препарат бэрилиннэ. Иммунитет үөскүүрүгэр киһи вакцина икки компоненын ылыахтаах.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале и WhatsApp-группе ЯСИА
Тутаах тыллар